Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Live®
Danh hiệu ¤ Administrator ¤
¤ Administrator ¤
Bài gửi Bài gửi : 503
Beli Beli : 18670
Thanked Thanked : 50
Nhân vật : Zoro
Status : Chia sẽ là niềm vui !!
Gia nhập Gia nhập : 15/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Viewtopic ngang punbb ( đơn giản )
Xem lý lịch thành viên

Viewtopic ngang punbb ( đơn giản )

Demo:


Thay toàn bộ Code của Viewtopic_body bằng:
Code:
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
          <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
          <li>
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
          </li>
          <!-- END switch_plus_menu -->
       
          <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
          <!-- BEGIN watchtopic -->
          <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
          <!-- END watchtopic -->
      </ul>
      <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    <div class="pun-crumbs noprint">
      <p class="crumbs">
          <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
          <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
     
      </p>
    </div>

    <div class="main paged">
      <div class="paged-head clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
            <!-- END switch_user_authpost -->

            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
      {POLL_DISPLAY}
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
            {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
      </div>

      <div class="main-content topic">
          <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
    <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}></div>
    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
      <tbody>
          <tr>
            <td>
                        <div class="user-ident" style="float:left;padding:10px;">
                            <div class="user-basic-info">
                              <td>{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<td/>
                             
                                <td><strong>Tên: {postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                                  <br>Cấp bậc: {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                         
                            </div>
                        </div></td>
                        <td>
                            <div class="user-info" style="float:right;padding:10px;">
                            {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                            <!-- BEGIN profile_field -->
                            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                            <!-- END profile_field -->
                            {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                        </div></td>
          </tr>
      </tbody>
    </table>
    <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
      <tbody>
          <tr>
            <td>
                <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
                <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
      </div>
                            <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <h2>
                  <strong>Bài viết: {postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                  {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                </h2>
            </div>
                  <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                      <div class="post-entry">
                        <div class="entry-content">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                              <!-- END switch_vote -->

                              <!-- BEGIN switch_bar -->
                              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_plus -->

                                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_minus -->
                              </div>
                              <!-- END switch_bar -->

                              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                              <!-- END switch_no_bar -->

                              <!-- BEGIN switch_vote -->
                              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                              <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->
                            <div>
                              <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                              <!-- BEGIN switch_attachments -->
                              <dl class="attachbox">
                                  <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                  <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                          <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                          <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                          <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                          <!-- END switch_dl_att -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                          <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                          <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                  </dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_attachments -->
                              <div class="clear"></div>
                            </div>
                            <p>
                              {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                            </p>
                        </div>
                      </div>
                  </div>

                  <!-- BEGIN switch_signature -->
                  <div class="sig-content">
                      <hr>{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
                  <!-- END switch_signature -->

                                    <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div class="postfoot">
                      <div class="user-contact">
                        {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                      </div>
                      <div class="post-options">
                        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                      </div>
                                      <div style="clear:both;"></div></div>
                                      </div>
                        </td>
          </tr>
      </tbody>
    </table>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
          </div>
          <hr id="first-post-br" />
          <div class="main-content topic">
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
                <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
            <!-- END hidden -->
          <!-- END postrow -->
      </div>

      <div class="main-foot clearfix">
          <p class="h2">
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
            {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
          <p class="options">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            {S_TOPIC_ADMIN}
            <!-- END viewtopic_bottom -->
          </p>
      </div>

      <a name="bottomtitle"></a>

      <div class="paged-foot clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> &nbsp;
            <!-- END switch_user_authpost -->

            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>

    </div>

    <div class="pun-crumbs">
      <p class="crumbs">
          <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
          <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
      </p>
    </div>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->

    <!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <div class="main" id="forum_rules">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
      </div>
      <table class="main-content frm">
          <tr>
            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
            <td class="logo">
                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
            </td>
            <!-- END switch_forum_rule_image -->
            <td class="rules entry-content">
                {RULE_MSG}
            </td>
          </tr>
      </table>
    </div>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
    {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- END switch_user_logged_in -->

    <div id="pun-info" class="main">
      <div class="main-content">
          <div id="stats">
            <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
          </div>
      </div>
    </div>

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
Nguồn: Cntt-k3(¯`'•.Khách viếng thăm.•*¤*•.Happy New Year 2013 .•'´¯)Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Live®]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
    © Hotrofm - RIP by Chicken™
    © Bazoka - Edit by Live®


Chào mừng bạn đến với diễn đàn BazoKa nếu chưa có tài khoản!
Xin hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để có thể sử dụng được toàn bộ chức năng của diễn đàn.
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ đăng nhập: