Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Live®
Danh hiệu ¤ Administrator ¤
¤ Administrator ¤
Bài gửi Bài gửi : 503
Beli Beli : 18670
Thanked Thanked : 50
Nhân vật : Zoro
Status : Chia sẽ là niềm vui !!
Gia nhập Gia nhập : 15/12/2012

Bài gửiTiêu đề: [View] Viewtopic Có Trả lời + Trích dẫn nhanh ko chuyển trang
Xem lý lịch thành viên

[View] Viewtopic Có Trả lời + Trích dẫn nhanh ko chuyển trang

Thay toàn bộ Code sau vào Viewtopic_body:
Code:
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>
   
    <div class="main paged">
      <div class="paged-head clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
   
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>{POLL_DISPLAY}
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
          <p class="options options-button">
            <a title="FMvi" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fmvi.vn" name="bottom" class="skinfmvi2">© <font color="green">FMvi</font>.<font color="red">vn</font></a>
          </p>
      </div>
      <div class="main-content topic">
          <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
          <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <h2>                                         
                      <a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>{postrow.displayed.ICON}
                      <a class="tieudeT" href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>
                  </h2>
                </div>
                <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="user">
                      <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                        <div class="posthead">
                            <em>{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</em>
                        </div>
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                            <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                            <div class="user-info">
                              <div class="manuUserF">
                                  <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                                  <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                           
                              </div>
                              <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                                  <!-- BEGIN profile_field -->
                                  <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                                  <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                                  <!-- END profile_field -->
                              </dl>
                              <div>
                                  <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                                  <marquee class="status"></marquee>
                              </div>
                              <div class="morelink">
                                  <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                                  <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                                  <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                                  <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Đang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="user-basic-info">
                            <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                            <p class="rankimg" style="padding:11px">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="post-entry">
                      <div class="entry-content">
                        <div>
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                    <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                        />
                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->
                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>
                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                        <em>
                                          <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                        </em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                        </div>
                      </div>
                                            </div>
                </div>
                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
                <!-- END switch_signature -->
                <div class="postfoot">
                  <div class="options-button user-contact">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </div>
                  <div class="post-options">
                <iframe style="display:none" name="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>                                       
                <div onmouseover="show_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="FMvi-like">
                  <a target="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nolikeplus" onclick="comment_like({postrow.displayed.U_POST_ID})"><p id="FMvi_like{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="likeNone">Thích</p></a>
                  <a onclick="report_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" target="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nolikeminus">Báo xấu [<font color="red">0</font>]</a>
                  <div id="nub{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nub"></div>
                  <div id="like{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="commentLike">
                      <span class="closeFMvi_like" style="display:none" onclick="close_like({postrow.displayed.U_POST_ID})"></span>
                      <p></p>
                                <div class="loaddingLike"></div>
                      <em>Gửi một bình luận lên tường nhà {postrow.displayed.POSTER_NAME}<br /></em>
                      <input onkeyup="send_comment(event,{postrow.displayed.U_POST_ID})" type="text" value="" />
                  </div>
                  <div style="display:none" id="data-link-comment{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                                                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                      <a style="display:none" class="likeplus" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><p class="likeNone">Thích</p></a>
                                                      <!-- END switch_vote -->
                                                      <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                      <div style="display:none" class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                          <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                                          <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                          <!-- END switch_vote_plus -->
                                                          <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                                          <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                          <!-- END switch_vote_minus -->
                                                      </div>
                                                      <!-- END switch_bar -->
                                                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                      <a style="display:none" class="likeminus" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">Báo xấu</a>
                                                      <!-- END switch_vote -->
                                                    <!-- END switch_vote_active -->
                                              </div>
                                     
                                                    <span class="options-button">
                                                      <a href="javascript:vol(0)" onClick="delpre();repfmvi($(this))"><img alt="Trả lời nhanh" title="Trả lời nhanh" src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/quickr10.gif" /></a> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}                                                 
                                                </span>
                                        </div>
                  <div style="clear:both;"></div>
                </div>
            </div>
          </div>
          <!-- BEGIN first_post_br -->
      </div>
      <hr id="first-post-br" />
      <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          <!-- END hidden -->
          <!-- END postrow -->
      </div>
   
      <div class="main-foot clearfix modBottom">
          <p class="h2">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
          <p class="options options-button">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
            <!-- END viewtopic_bottom -->
                      <a title="FMvi" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fmvi.vn" name="bottom" class="skinfmvi2">© <font color="green">FMvi</font>.<font color="red">vn</font></a>
          </p>
      </div>
      <a name="bottomtitle"></a>
      <div class="paged-foot clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
   
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
    </div>
    <p style="padding: 20px 0; text-align: center">«
      <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài trước </a>|
      <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài kế tiếp </a>»</p>
   
    <div class="fmviToggle">
      <div class="main">
          <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2">Bài viết liên quan</p>
          </div>
          <ol id="bailienquan" class="main-content frm listVer4"></ol>
      </div>
    </div>
   
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <div class="main" id="forum_rules">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
      </div>
      <table class="main-content frm">
          <tr>
            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
            <td class="logo">
                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
            </td>
            <!-- END switch_forum_rule_image -->
            <td class="rules entry-content">
                {RULE_MSG}
            </td>
          </tr>
      </table>
    </div>
    <!-- END switch_forum_rules -->
   
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    {QUICK_REPLY_FORM}
    <div style="display:none" id="quickrepFMvi"></div>
    <div style="display:none" id="quickdata"></div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <div class="fmviToggle" style="width: 300px">
        <div class="main">
            <div class="main-head clearfix">
                <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>
            </div>
            <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
            </div>
        </div>
    </div>
    <script type="text/javascript">
    imgauth = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/writer10.png";
    imgbanned = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/banned10.png";
    imgerror = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/error_10.jpg";
    </script>
    <script src="http://www.fmvi.vn/32845.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

Nguồn: Cntt-k3(¯`'•.Khách viếng thăm.•*¤*•.Happy New Year 2013 .•'´¯)Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Live®]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
    © Hotrofm - RIP by Chicken™
    © Bazoka - Edit by Live®


Chào mừng bạn đến với diễn đàn BazoKa nếu chưa có tài khoản!
Xin hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để có thể sử dụng được toàn bộ chức năng của diễn đàn.
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ đăng nhập: